CBS Klaverblad HB

Adresgegevens

CBS Klaverblad
Pikemar 17
8939 CR Leeuwarden

Telefoon: 058-2882627

Mailadres: klaverblad@pcboleeuwarden.nl

 

 Binnenkort gaan we over naar een nieuwe website van Social Schools. 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Klaverblad HB      

Ieder kind is uniek en ieder kind verdient het om gezien en gewaardeerd te worden. Ook verdient ieder kind het om aangesproken te worden op eigen capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden. Toch zijn de meeste scholen erop toegerust om vooral om te gaan met kinderen die zich gemiddeld ontwikkelen. Grote uitschieters zijn moeilijk te hanteren in de meeste reguliere basisscholen. Daarmee willen we geen enkele diskwalificatie geven van de meeste scholen in Nederland. Het geeft alleen de situatie aan.

Onze school maakt een principiële andere keuze: wij willen het hoogbegaafde kind centraal stellen. Deze kinderen ontwikkelen zich anders dan het doorsnee kind, dat uitstekend bediend kan worden in het gewone onderwijs. Hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders, voelen anders en missen daardoor vaak de aansluiting met hun reguliere leeftijdsgenoten. Daardoor voelen (en weten) zij zich vaak onbegrepen en niet gewaardeerd op  hun capaciteiten. Dit veroorzaakt gevoelens van depressiviteit en machteloosheid en leidt soms zelfs tot schoolverlaten, ook al op de basisschool. Maatschappelijk betekent het ook het verloren gaan van toptalent.

Wij vinden dat ook een hoogbegaafd kind het fundamentele recht heeft om zich gewaardeerd en begrepen te weten en te voelen. Ook dit kind heeft het recht op geluk, net als ieder ander kind. Het dient zich gezien en op waarde geschat te voelen. Wij willen met ons onderwijs en onze begeleiding zorgen dat onze kinderen weerbaar naar het voortgezet onderwijs gaan. Hun kwetsbaarheid kunnen wij niet wegnemen. We kunnen hen wel zo sterk mogelijk maken.

Vanwege hun hoge IQ denken onze kinderen na over zaken, die hun reguliere leeftijdsgenoten soms niet eens kunnen bedenken. Ze hebben een eigen belevingswereld en een eigen ervaringswereld. Naast een hoog IQ is hun gevoeligheid ook heel hoog. Dat maakt dat zij zeer sensitief reageren op hun omgeving en dat veiligheid daarin voor hen heel belangrijk is. Hun gevoeligheid om cognitieve zaken heel snel tot zich te nemen is vaak net zo groot als de gevoeligheid om emotionele zaken bij hen binnen te laten komen. De ontwikkeling van hun eigen IK verloopt daardoor anders dan bij de reguliere kinderen. Hoogbegaafd is nog wat anders dan gewoon heel intelligent. Dit vraagt speciale begeleiding.

Als je in een reguliere klas de uitzondering op de regel bent en anders denkt, voelt en begrijpt dan je klasgenoten, ondermijnt dit het zelfvertrouwen van het hoogbegaafde kind. Het kind ziet niet meer welk bijzonder talent het heeft, het wil zich het liefst aanpassen aan de rest en “ gewoon “ zijn. Dit betekent dat het kind “ het eigen zijn”  geweld aan moet doen, want het is niet zoals de meeste andere kinderen. Hoogbegaafde kinderen weten dat ze anders zijn en kunnen behoorlijk gaan piekeren. Dat kan zijn over problemen in de wereld, hun omgeving, het niet geaccepteerd worden of alles wat hoort bij het zijn van een uitzondering.

Op onze school kan het kind zich ontwikkelen tussen gelijken. Juist de ontdekking dat jouw klasgenootjes net zo denken, dezelfde vragen hebben en vaak vergelijkbare twijfels over zichzelf of de wereld hebben werkt bevrijdend. Jouw leerkracht spreekt je aan op je capaciteiten en daagt je uit op een manier waarop je nog niet eerder bent uitgedaagd. Het kind gaat ervaren dat er echt moeilijk werk bestaat en maakt mee dat hij iets echt nog niet begrijpt.

Wij willen het kind helpen het eigen echte potentieel aan te boren. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van je eigen IK. Ons doel voor elk kind is “ Ik ga worden wie ik ben”. Dat doe je door het zicht hebben op je talenten en je ambities, door zelfvertrouwen en vertrouwen in je omgeving, door lef, levensmoed en sociale acceptatie en waardering.

Onze school voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen voorziet in de menselijke basisbehoefte van je gekend, erkend en gewaardeerd voelen en weten dat je erbij hoort. Onze school is een school voor gespecialiseerd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en voorziet in een behoefte waarin het reguliere onderwijs niet kan voorzien. Immers: de onderwijsbehoefte van onze schoolpopulatie is wezenlijk anders. Ons personeel is eerder een talentcoach dan een leerkracht. Uiteraard heeft iedereen de erkende Pabo-opleiding. Daarna heeft ieder een opleiding gevolgd tot Talentcoach, een opleiding gericht op het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

Hoogbegaafde kinderen hebben in hun schoolse carrière, maar ook in het leven, 7 uitdagingen.

In onderstaand schema staan deze met picto’s weergegeven.(bron: Novilo)

 

 

Centraal staat de vraag “ Wie ben ik?” Met de ervaring dat jij anders in elkaar steekt dan andere kinderen is deze vraag ook oprecht een existentiële vraag. Belangrijk wordt daarmee dus ook de vraag   “ Wie wil ik zijn?” .

Om een antwoord te kunnen geven op deze existentiële vraag wordt er gewerkt aan 7 uitdagingen. Deze uitdagingen zijn allemaal even belangrijk en komen door elkaar en naast elkaar telkens aan bod.

-          Overtuigingen: we willen dat kinderen zich gezonde en ontwikkelingsgerichte overtuigingen eigen maken en loskomen uit ziekmakende overtuigingen. Ze hebben van nature de neiging om te piekeren over zaken, terwijl de uitdaging is om dit om te zetten in denktheses vol uitdaging en perspectief. Ook is het proces belangrijker dan het product.

-          Geheugen: onze kinderen leren vaak sneller dan reguliere kinderen en onthouden zaken die andere kinderen allang vergeten zijn. Het bewust leren van zaken is echter vaak een hele opgave, omdat ze tot nu toe vaak zaken als vanzelfsprekend geleerd hebben.

-          Motivatie: we willen dat hoogbegaafde kinderen hun anders zijn omarmen en zich gelukkig voelen. Ze mogen zich niet vervelen en hebben uitdaging nodig.

-          Zelfstandig werken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor een opgave kan een behoorlijk uitdaging zijn als je tegelijkertijd zoveel aanvullende, verdiepende en explorerende vragen kunt bedenken. We willen dat onze kinderen leren hoe vreugdevol het kan zijn zelfstandig aan een opdracht te werken en deze succesvol te volbrengen.

-          Samenwerken met anderen is belangrijk. We willen dat onze kinderen leren om te functioneren in onze samenleving. Deze is gericht op samenwerking en wederzijdse acceptatie. Op onze school kunnen ze eerst leren samenwerken met gelijkgestemden, ook al zijn ook bij ons de verschillen soms groot.

-          Frustratie tolerantie: we willen dat onze kinderen leren omgaan met zaken die hen frustreren. Vaak ging het leren van schoolse zaken zo gemakkelijk, dat ze nauwelijks hebben geleerd zich ergens voor in te spannen. Soms hebben kinderen al zoveel frustratie opgelopen in de schoolse situatie voor onze school dat ze erg moeilijk kunnen omgaan met frustraties. Hetgeen frustreert kan dus per kind erg verschillen. We zien wel dat ze vaak meesters zijn in het verzinnen van smoesjes of uitwegen en daardoor maskeren wat ze eigenlijk te leren hebben.

-          Hiaten: veel kinderen hebben zichzelf strategieën aangeleerd om bijvoorbeeld sommen op te lossen. Het antwoord weten ze vaak snel. Bij eenvoudige opgaven is dit geen probleem, maar als de opgaven moeilijker worden, is het van belang om de juiste denk- of oplossingsstrategieën te hanteren. Het opzoeken en verhelpen van deze hiaten is essentieel; zo ontstaat een werkelijk fundament voor het opdoen van kennis en vaardigheden.

Deze 7 uitdagingen geven aan waar de onderwijsbehoefte van onze kinderen ligt. Kort weergegeven bestaat deze uit:

-          Anders leren. Wij leren de kinderen vaardigheden aan en helpen hen daarmee zelfstandig hun opgaven op te lossen.

-          Groep doorbrekend en op niveau aanbieden van de leerstof.

-          Tot aan groep 6 bieden we de leerstof per stap gestructureerd aan. We slaan geen stappen over en zorgen ervoor dat de denk- en oplossingsstrategieën echt gevolgd worden. Hierdoor wordt een stevig fundament gelegd. We doen dit wel versneld en compact. We herhalen alleen als een kind dit nodig heeft.

-          Vanaf groep 6 hanteren we de globale aanpak: we geven uitleg waar nodig en doen dit Top down. We toetsen vooraf wat beheerst wordt, zodat we herhaling kunnen voorkomen. Daarnaast gaan in op waar problemen zitten, zodat er geen hiaten in de basis komen te zitten.

-          We volgen de creatieve denkstappen, zodat we een hogere orde van denken aanboren.

-          We richten ons telkens op het begrijpen en begrepen worden, zodat onze kinderen zich gelukkig voelen

-          Onze focus ligt op de executieve functies ( bijv. het leren leren, het samenwerken, het plannen)

-          We gebruiken de taxonomie van Bloom

-          We leggen de focus op het leren vanuit een growth-mindset en zijn alert als het kind (of de ouder) een fixed mindset vertoont.

-          Ons onderwijs is uitdagend en op maat

-          We stimuleren kinderen om out-of-the-box te denken