Medezeggenschapsraad

Zoals elke basisschool kent ook CBS Klaverblad HB een medezeggenschapsraad. Onze medezeggenschapsraad, kortweg MR, bestaat uit 2 ouders die de ouders vertegenwoordigen en 2 personeelsleden die het personeel vertegenwoordigen. De positie van de MR en de zaken waarover de MR om advies of instemming moet worden gevraagd door het bevoegd gezag (de directie) is wettelijk vastgelegd. Advies of instemming wordt in een aantal gevallen gevraagd aan de volledige MR, in andere gevallen alleen aan de oudergeleding of de personeelsgeleding.

De MR vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld jaarrooster, deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Vergaderstukken (agenda’s en notulen) zijn te vinden op de website van CBS Klaverblad HB. Deze en andere vergaderstukken zijn ook opvraagbaar bij de MR:
mr-cbsklaverblad@pcboleeuwarden.nl. Heb je vragen aan de MR, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijs- en personeelsbeleid, mail gerust! De voorzitter zal nagaan of de vraag in behandeling wordt genomen door de MR.