Toelatingsprocedure

Update mei 2024

Voor het Klaverblad geldt tot de zomervakantie 2024 een volverklaring voor alle groepen. Een volverklaring wordt afgegeven door het College van Bestuur van PCBO Leeuwarden wanneer het maximumaantal leerlingen van een school is bereikt. Dit betekent dat er tijdelijk geen leerlingen op de school kunnen worden toegelaten. Het samenwerkingsverband is hierover geïnformeerd.

Ouders kunnen wel contact opnemen met het Klaverblad voor een plaatsing vanaf schooljaar 2024-2025. Vanaf mei 2024 kunnen de stappen in de aanmeldprocedure (kennismaking, aanmelding, onderzoeksfase en besluitvorming) voor de zomervakantie doorlopen worden. Bij een positief besluit komt een leerling op de plaatsingslijst.

Op 27 mei om 15:30 wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde ouders. 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in onze school?
Stuur dan een mailtje naar klaverblad@pcboleeuwarden.nl


Doelstelling toelatingsprocedure:

De leerlingen toelaten waaraan wij, als school voor voltijds HB onderwijs, passend onderwijs kunnen bieden.

Aanmeldingsprocedure:

 

 

Kennismaking school

Wanneer u overweegt om uw kind in te schrijven bij CBS Klaverblad, nodigen wij u uit voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst. Vier keer per jaar organiseert de school een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor ouders een kennismaking met de school. We vertellen u graag over onze visie en ons onderwijs. Daarnaast vertellen we hoe het aanmeldproces werkt. 
 

Aanmelding & onderzoeksfase

Na de informatiebijeenkomst geven ouders bij het centrale meldpunt aan dat zij hun zoon/dochter willen aanmelden. Dit dient te gebeuren via toelatingscommissie@pcboleeuwarden.nl . Nadat de ouders de aanmelding via de mail kenbaar hebben gemaakt, ontvangen zij de benodigde formulieren. Dan start het onderzoeksproces van de toelatingscommissie.

Groep 3 t/m 8

Een intelligentieonderzoek is voor de aanmelding vanaf groep 3 een voorwaarde. De toelatingscommissie heeft een sterke voorkeur voor afname van de WISC V of IDS 2.  Het verslag van dit onderzoek met daarin een onderbouwing en interpretatie van de onderzoeksgegevens wordt door de ouders aan de toelatingscommissie verstrekt. Een score van 130 in het interval van het TIQ is een vereiste.

Alle benodigde informatie (van ouders en de huidige school/kinderopvang) leveren de ouders aan bij het genoemde mailadres van de toelatingscommissie.

Met behulp van vragenlijsten wordt handelingsgerichte informatie van de huidige school en ouders gevraagd, zodat er bij eventuele plaatsing een ononderbroken ontwikkelingslijn geboden kan worden op het Klaverblad.

Voor iedere leerling geldt hetzelfde toelatingsproces, ongeacht of broers/zussen al deelnemen aan het onderwijs op het Klaverblad.

Wanneer alle gegevens compleet aangeleverd zijn en voldoen aan de gestelde voorwaarden, wordt er een gesprek ingepland met één of twee leden van de toelatingscommissie.

Groep 1 en 2

Met behulp van vragenlijsten wordt handelingsgerichte informatie van de huidige school/peuterspeelzaal/kinderopvang en van ouders gevraagd.

Wanneer alle gegevens compleet aangeleverd zijn en voldoen aan de gestelde voorwaarden, wordt er een gesprek ingepland met één of twee leden van de toelatingscommissie.

Na het gesprek worden vijf observatiedagen ingepland. De leerkracht stuurt hiervoor een uitnodiging om 5 dagen mee te draaien in een kleutergroep. Van deze observatieperiode wordt een verslag gemaakt voor de toelatingscommissie.

Besluit Toelatingscommissie

De toelatingscommissie (TC) bestaat uit diverse geledingen vanuit de school en vanuit PCBO Leeuwarden e.o., zodat verschillende perspectieven worden meegenomen in het onderzoeksproces. Bij de afweging wordt een weloverwogen gezamenlijk (schriftelijk) besluit genomen op basis van argumentatie.

Het oordeel van de toelatingscommissie is bindend.

Wanneer wordt een leerling toegelaten:

§  Uit de onderzoeksrapportage blijkt een 130 in het TIQ-interval. Het onderzoek (WISC V of IDS 2) is uitgevoerd door een geregistreerd orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog/kinder-jeugdpsycholoog.

§  Het Klaverblad kan tegemoet komen aan de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

§  Er is ruimte in de betreffende groep.

§  Er is geen sprake van ernstige gedragsproblematiek.

 

De toelatingscommissie bestaat uit:

o   Intern begeleider Klaverblad

o   Leerkracht Klaverblad onderbouw

o   Leerkracht Klaverblad bovenbouw

o   Directeur Klaverblad, voorzitter van de toelatingscommissie

o   Orthopedagoog PCBO Leeuwarden e.o.

Het gezamenlijke besluit wordt aan de ouders schriftelijk kenbaar gemaakt.

Plaatsing

Twee keer per schooljaar kunnen kinderen starten op het Klaverblad (start schooljaar of januari) in de groepen 3 tot en met 8. Bij toelating schrijven de ouders hun kind in op het Klaverblad. De leerling wordt door de leerkracht uitgenodigd voor een kennismakingsdag.

Bij jonge kinderen verloopt de ontwikkeling grillig. Daarom is het lastig om bij jonge leerlingen een inschatting te maken of voltijds hb onderwijs voor de gehele schoolloopbaan (groep 1 tot en met 8) de best passende onderwijsplek is.

Aan het eind van het schooljaar wordt in groep 2, groep 4 en groep 6 samen met ouders geëvalueerd of het onderwijsaanbod van het Klaverblad past bij de ontwikkeling van het kind. Er kan op basis van deze evaluatie gekozen worden voor een passender onderwijsplek op een andere school dan het Klaverblad.  Bij twijfel wordt een IQ-onderzoek gedaan door PCBO Leeuwarden e.o.