Toelatingsprocedure

Doelstelling toelatingsprocedure:

De leerlingen toelaten waaraan wij, als school voor voltijds HB onderwijs, passend onderwijs kunnen bieden.

Aanmeldingsprocedure:

 

Kennismaking school

Drie keer per jaar organiseert de school een informatiebijeenkomst. Het is voor ouders een kennismaking met de school. Het onderwijs en het aanmeldingsproces wordt toegelicht door de directeur van de school.

Aanmelding & onderzoeksproces

Na de informatiebijeenkomst geven ouders bij het centrale meldpunt aan dat zij hun zoon/dochter willen aanmelden. Dit kan via toelatingscommissie@pcboleeuwarden.nl . Nadat de ouders de aanmelding via de mail kenbaar hebben gemaakt, ontvangen zij de benodigde intakeformulieren en start het onderzoeksproces van de toelatingscommissie.

Groep 3 t/m 8

Een intelligentieonderzoek is voor de aanmelding vanaf groep 3 een voorwaarde. De toelatingscommissie heeft een sterke voorkeur voor afname van de WISC V of IDS 2.  Het verslag van dit onderzoek met daarin een onderbouwing en interpretatie van de onderzoeksgegevens wordt door de ouders aan de toelatingscommissie verstrekt. Een score van 130 in het interval van het TIQ is een vereiste.

Alle benodigde informatie (van ouders en de huidige school/kinderopvang) leveren de ouders aan bij het genoemde mailadres van de toelatingscommissie.

Met behulp van vragenlijsten wordt handelingsgerichte informatie van de huidige school en ouders gevraagd, zodat er bij eventuele plaatsing een ononderbroken ontwikkelingslijn geboden kan worden op het Klaverblad.

Voor iedere leerling geldt hetzelfde toelatingsproces, ongeacht of broers/zussen al deelnemen aan het onderwijs op het Klaverblad.

Wanneer alle gegevens compleet aangeleverd zijn en voldoen aan de gestelde voorwaarden, plannen de directeur en intern begeleider een intake met ouders en kind vanaf groep 3. De intake bestaat uit:

 -een kort didactisch onderzoek bij de leerling door de intern begeleider,

-een gesprek met de leerling en een spelobservatie door de directeur,

-een gesprek met de ouders door de directeur.

Van deze intake wordt een kort verslag gemaakt voor de toelatingscommissie.

Groep 1 en 2

Met behulp van vragenlijsten wordt handelingsgerichte informatie van de huidige school/peuterspeelzaal/kinderopvang en van ouders gevraagd.

Zijn deze lijsten verzameld, dan wordt door de directeur een intakegesprek gepland met de ouders.

Na het intakegesprek worden vijf observatiedagen ingepland. De leerkracht stuurt hiervoor een uitnodiging om 5 dagen mee te draaien in een kleutergroep.

Met behulp van signaleringslijsten observeren de leerkrachten, de intern begeleider en de orthopedagoog van het ondersteuningsteam van PCBO Leeuwarden e.o., de sociale interactie, de onderwijsparticipatie, cognitieve vaardigheden en inzichten van de leerling. Van deze observatieperiode wordt een verslag gemaakt voor de toelatingscommissie.

Besluit Toelatingscommissie

De toelatingscommissie (TC) bestaat uit diverse geledingen vanuit de school en vanuit PCBO Leeuwarden e.o., zodat verschillende perspectieven worden meegenomen in het onderzoeksproces. Bij de afweging wordt een weloverwogen gezamenlijk (schriftelijk) besluit genomen op basis van argumentatie.

Het oordeel van de toelatingscommissie is bindend.

Wanneer wordt een leerling toegelaten:

§  Uit de onderzoeksrapportage blijkt een 130 in het TIQ-interval. Het onderzoek (WISC V of IDS 2) is uitgevoerd door een geregistreerd orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog/kinder-jeugdpsycholoog.

§  Het Klaverblad kan tegemoet komen aan de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

§  Er is ruimte in de betreffende groep.

§  Er is geen sprake van ernstige gedragsproblematiek.

 

De toelatingscommissie bestaat uit:

o   Intern begeleider Klaverblad

o   Leerkracht Klaverblad onderbouw

o   Leerkracht Klaverblad bovenbouw

o   Directeur Klaverblad, voorzitter van de toelatingscommissie

o   Orthopedagoog PCBO Leeuwarden e.o.

Het gezamenlijke besluit wordt aan de ouders schriftelijk kenbaar gemaakt.

Plaatsing

Twee keer per schooljaar kunnen kinderen starten op het Klaverblad (start schooljaar of januari) in de groepen 3 tot en met 8. Bij toelating schrijven de ouders hun kind in op het Klaverblad. De leerling wordt door de leerkracht uitgenodigd voor een kennismakingsdag.

Bij jonge kinderen verloopt de ontwikkeling grillig. Daarom is het lastig om bij jonge leerlingen een inschatting te maken of voltijds hb onderwijs voor de gehele schoolloopbaan (groep 1 tot en met 8) de best passende onderwijsplek is.

Aan het eind van het schooljaar wordt in groep 2, groep 4 en groep 6 samen met ouders geëvalueerd of het onderwijsaanbod van het Klaverblad past bij de ontwikkeling van het kind. Er kan op basis van deze evaluatie gekozen worden voor een passender onderwijsplek op een andere school dan het Klaverblad.  Bij twijfel wordt een IQ-onderzoek gedaan door PCBO Leeuwarden e.o.